Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon namens wie samen DOOR diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden onder toepassing van deze algemene voorwaarden. 

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan samen DOOR opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coach: samen DOOR

Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. 

Diensten: 

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: 

Elke afspraak tussen opdrachtgever en samen DOOR tot het verlenen van diensten door samen DOOR ten behoeve van opdrachtgever. 

Artikel 2: toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door samen DOOR in het kader van haar beroep diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door samen DOOR derden worden betrokken.
 3. Wanneer de diensten betrekking hebben op een coachee tot 16 jaar, richt samen DOOR zich met deze informatie op de wettelijke vertegenwoordigers van de coachee.
 4. Wanneer de ouders (wettelijke vertegenwoordigers) gescheiden leven, dan dragen zij zelf verantwoordelijkheid voor de toestemming en het inlichten van de andere ouder. 
 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien, en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en samen DOOR zijn overeengekomen.
 6. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij samen DOOR deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 7. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en samen DOOR treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 
 8. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 9. Indien er tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3: offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door samen DOOR gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Samen DOOR is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan samen DOOR is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en samen DOOR hebben ook een overeenkomst gesloten indien samen DOOR een tussen opdrachtgever en samen DOOR gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist. 

Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst leidt voor samen DOOR tot een inspanningsverplichting waarbij samen DOOR gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. 
 2. In alle gevallen waarin samen DOOR dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan samen DOOR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan samen DOOR worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan samen DOOR zijn verstrekt, heeft samen DOOR het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door samen DOOR een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van samen DOOR op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen samen DOOR de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Wanneer samen DOOR de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Samen DOOR aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde. 

Artikel 5: geheimhouding

 1. Samen DOOR is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Samen DOOR draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij de opdracht worden ingeschakeld. 
 2. Gesprekken, sessie en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen samen DOOR en coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Samen DOOR zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Artikel 6: intellectuele eigendom

 1. Samen DOOR is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of coachee verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s. 
 2. Opdrachtgever en/of coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van samen DOOR geen gebruik maken van deze producten, waarop samen DOOR rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht. 
 3. Samen DOOR is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. coachees.

Artikel 7: honorarium en kosten

 1. Het honorarium van samen DOOR bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door samen DOOR gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Samen DOOR kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Samen DOOR heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan samen DOOR heeft betaald dan wel daarvoor de zekerheid heeft gesteld.
 4. Samen DOOR houdt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen. 

Artikel 8: overmacht

 1. Samen DOOR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop samen DOOR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor samen DOOR niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van samen DOOR of van derden daaronder begrepen. Samen DOOR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat samen DOOR zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Samen DOOR kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel samen DOOR ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is samen DOOR gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door samen DOOR aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan samen DOOR over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. 
 3. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens samen DOOR hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht. 
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 10: incassokosten

 1. Indien samen DOOR invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. 
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten. 

Artikel 11: gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan samen DOOR.
 2. Samen DOOR dient in staat te worden gesteld de ingediende klacht(en) te controleren. 
 3. Indien een klacht gegrond is, zal samen DOOR de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt. 
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal samen DOOR slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden. 
 5. Klachten uit welke hoofde dan ook, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 12: aansprakelijkheid

 1. Samen DOOR is tegenover opdrachtgever en/of coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien samen DOOR niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst. 
 2. Indien samen DOOR aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door samen DOOR afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door samen DOOR toegezonden. 
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van samen DOOR jegens opdrachtgever en/of coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van 5000 euro. 
 4. Samen DOOR is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie
 5. Samen DOOR zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Samen DOOR is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q. coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. 
 6. Samen DOOR is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, van welke aard ook, indien samen DOOR bij de uitvoering van haar opdracht os uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor samen DOOR duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 7. Samen DOOR, ofwel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien coachee enig letsel zou oplopen, is samen DOOR c.q. door haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk. 
 8. De opdrachtgever vrijwaart samen DOOR tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en samen DOOR samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van samen DOOR. 
 9. Indien opdrachtgever en/of coachee een eventuele vordering jegens samen DOOR niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 13: annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden. 
 2. Bij annulering van opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. 
 3. Wijziging van datum van uitvoering door samen DOOR wordt gezien als annulering van de opdracht.
 4. Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen, zal samen DOOR trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit niet mogelijk is, dan behoudt samen DOOR zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.
 5. Voor annulering van een individuele aanmelding voor een workshop, themabijeenkomst of training om welke reden dan ook, geldt het volgende. Binnen 14 dagen kosteloos, van 30 dagen tot 2 weken voor de aanvang 50% van de kosten, vanaf 2 weken voor aanvang 100% van de kosten. Vervanging is mogelijk. Van de in dit lid vermelde bepalingen betreffende annulering kan met schriftelijke toestemming van samen DOOR worden afgeweken.
 6. Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%. 
 7. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van samen DOOR. 
 8. Samen DOOR behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijving de training of workshop geen doorgang te laten vinden. Bij annulering wordt dit tenminste 2 weken tevoren aan de cursisten bekend gemaakt. In dit geval worden de inschrijfgelden binnen 2 weken na annulering volledig gerestitueerd. Per training of workshop wordt het minimum aantal deelnemers door samen DOOR bepaald. 

Artikel 14: Beëindiging van de overeenkomst

 1. Samen DOOR is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door samen DOOR verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning. 
 2. Samen DOOR is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen. 
 3. Zowel opdrachtgever als samen DOOR kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 15: geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en samen DOOR is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien samen DOOR en opdrachtgever c.q. coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. 
 3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie waar samen DOOR gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen. 
Deze website wordt medemogelijk gemaakt door WebServiceDienst.
Algemene voorwaarden     Privacyverklaring

KVK

63885484

BTW

NL001513662B86
Samen Sterk Zorg Logo
linkedin-squarephoneenvelope